دستگاه مهرسازی لیزری

ساخت مهرهایی که سریع وفوری انجام میشودبادستگاه مهرلیزری درکمتراز 3ثانیه مهرفوری رامیتوان ساخت به علت گران بودن دستگاه وهزینه بالای لوازمات جانبی ان وغیراصلی بودن وسابل ان ودرضمن مهربرجسته نیزباان نمی توان ساخت مورد استقبال قرارنگرفته  بازارخوبی نیزندارد شرکت تولید نمیکند09123344067