روش ساخت مهر برجسته

مهر برجسته یا فلزی بااموزش حرفه ای

*************

در مهرهای فلزی کاغذ برجسته می شود و

بااین تفاوت که مهرهای ژلاتینی روی کاغذ

بصورت نوشته وطرح چاپ می شود

و در دفاتر ثبت اسناد ؛ ادارات

و شرکتها مورد استفاده قرار می گیرد

وبه مهرهای قلزی مهرهای نا مریی نیز گفته می شود

photo_2017-09-24_15-51-57

ساخت مهرفلزی برجسته

مهر برجسته فلزی ازدو صفحه دایره شکل فلزی که بروی ان ماده والیاژی خام بنام نایلوپرینت قراردارد

که بعدازاماده شدن طرح نگاتیوی وپزوتیوی از طریق کامپیوتر وپرینت بروی کاغذ کالک  وانتقال تصویرونوشته نگاتیوی وپزوتیوی مانندروش ساخت مهرژلاتینی بروی دونایلوپرینت دایره شکل از طریق نور ماوراءبنفش دستگاه به مدت 5دقیقه وبعدازمرحله شستشو بااب ویا الکل

یکی به صورت برجسته (نر )و دیگری قسمت فرورفته (ماده) ظاهر می شود

ودردهنه دستگاه پرسی  هرکدام از نایلوپرینت اماده طوری قرارمیگیرد که قسمت فرورفته (ماده) بالا وقسمت برجسته(نر)پایین دهنه برای استفاده چسبانده می شود

bergasth

دستگاه مهرپرسی ونایلوپرینت نر وماده

ودیگر تفاوت در مهرسازی نامریی به جای ژلاتین از نایلوپرینت استفاده میشود

و دسته مهر برجسته بصورت فلزی است

درصورتی که شستشوی نایلوپرینت با آب یا الکل صنعتی انجام می گیرد

http://www.karafarinco.com

دستگاه مهر برجسته – دستگاه مهر برجسته اتوماتیک فروش دستگاه مهر برجسته
دستگاه ساخت مهر برجسته – دستگاه مهر سازی برجسته – دستگاه مهر برجسته برقی

09123344067

09334766505