مهربرنجی

 دستگاه مهردستگاه مهرسازی برنجی
 مهر برنجی
به مهرهایی برنجی میگویندکه بیشترافراد بیسواد استفاده میکنند وبه ان مهربیسوادی ومهرفلزی نیز میگویند
دراین مهرها روی دسته برنجی نوشته حکاکی میشود حک نوشته روی دسته09123344067
ادامه مطلب