نایلوپرینت ساخت مهربرجسته

فروش نایلوپرینت بصورت ورقی ودوارواماده

برای ساخت مهر برجسته فلزی

و کلیشه دستگاه طلاکوب
و کلیشه دستگاه تامپو و کلیشه صحافی 

ونایلوپرینت خام بصورت دوار

باقطر5سانتی متر10000تومان موجود است

bergasth

نمونه نایلوپرینت  اماده برجسته نروماده

برای نصب دردهانه پرسی

**************

فروش نایلوپرینت

اموزش مهرسازی برجسته فلزی وکلیشه سازی

فروش دستگاه مهرسازی

09123344067

09334788505

http://www.karafarinco.com