انواع دستگاه مهرسازی
دستگاه مهرسازی برحسب نوع دستگاه ووسایل مصرفی دردرون دستگاه ها ونوع کارکرد به دودسته تقسیم میشوند دستگاه مهرسازی دستی(خانگی)دستگاه مهرسازی اتوماتیک(صنعتی)
دستگاه مهرسازی دستی کوچک ارزان قیمت مناسب برای شغل خانگی که میتوان باکمترین سرمایه انرا راه اندازی کرد ودرفضای کوچک درمنزل مشغول بکارشد ومهرهای سفارشی فروشگاه ها وموسسات را تولید کرد وعرضه نمود وصاحب شغلی پردرامد شد ومهرهای سفارشی شامل:مهرژلاتینی – مهرشرکتی – مهربانکی – مهرمحضر – مهر مدارس و…ازاین نوع میباشند وازدستگاه مهرسازی اتوماتیک نیز برای تسریع درارسال مهرهای سفارشی بصورت فوری باسوداوری بیشترمیتوان استفاده نمود