چاپ سیلک قراردادن تورابریشم برروی چهارچوبه چوبی ویافلز است که بعداز اغشته شدن به مخلوطی ازلاک وحساس کننده .بعداز نوردهی شسته میشودومرحله بعد عمل چاپ صورت میگیرد.دستگاه چاپ سیلک عاملی است  که میتوان طرح ونوشته ولوگو وشکل های گرافیکی وزیبارا برروی  اشیاءووتیشرت وکاشی و..انتقال داد