طرز کار واموزش چاپ سیلک:
=================
درچاپ سیلک ابتدا پس از اماده شدن
طرحتان در کامپیوترانرا روی کاغذ
کالک پرینت میگیرید
سپس روی توری سیلک
انتقال میدهید وطی مراحلی
شابلون اماده میشود

دستگاه چاپ سیلک

وچاپ روی نایلون

************
ودر مرحله اخر روی میز چاپ
کاردک رنگ را روی شابلون میکشید
تاطرح روی محصول مورد نظر انتقال یابد
ودر چاپ چهاررنگ برای
تصاویر چهارنگ چهار شابلون
اماده مینماییم تک رنگ یک شابلون
دورنگ دوشابلون به ترتیب
شابلون برای هررنگ اضافه میشود.
وچون چاپ سیلک یک حرفه
وهنر است یادگیری ان بصورت تخصصی باید انجام شود
09123344067

چاپ سیلک؛چاپ بروی سطوح صاف مانندچاپ روی نایلون وپلاستیک وبروی اشیاء رنگ پذیر می باشدشما میتوانیدبااموزش تخصصی دستگاه چاپ سیللک